Aktivnosti i područje delovanja

0

Aktivnosti

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva LAG će obavljati sledeće aktivnosti:
1) Izrada jedinstvene Strategije ruralnog razvoja LAG područja, kao i odabir, priprema,
obezbeđivanje finansijskih sredstava i implementacija projekata u cilju realizacije definisane Streategije;
2) Nadzor i evaluacija sprovođenja Lokalne strategije ruralnog razvoja;
3) Određivanje prioriteta za razvoj poljoprivrede, turizma idrugih delatnosti u ruralnom prostoru, kao i sprovođenje lokalne strategije razvoja;
4) Sprovođenje socio-ekonomskih istraživanja te procena razvojnih potreba i mogućnosti LAG područja;
5) Izrada zajedničkih sektorskih strategija LAG područja;
6) Organizacija sajmova i izložbi i sveobuhvatno promovisanje LAG područja is vih njegovih potencijala na domaćim i međunarodnim skupovima, konferencijama, sajmovima, kao i putem zvanične web stranice LAG-a, lokalnih i regionalnih medija i svih drugih sredstava komunikacije i promocije;
7) Kontinuirano praćenje zakonske regulative, javnih poziva, strateških smernica regiona i EU, kao i komunikacija sa donatorima u cilju obezbeđivanja finansijskih sredstava za finansiranje projekata definisanih Strategijom;
8) Sprovođenje informativnih aktivnosti u cilju pružanja potrebnih informacija svim lokalnih akterima i stanovništvu, ako i informisanje celokupne zajednice o aktivnostima LAG-a;
9) Pružanje stručne i tehničke pomoći u pripremi konkursne dokumentacije za subjekte sa LAG područja;
10) Informisanje i pružanje savetodavnih usluga članicama LAG-a, ako i subjektima unutar LAG područja;
11) Sprovođenje različitih aktivnosti istraživanja, analiza, izrada studija i dr.;
12) Poslovi koji se odnose na očuvanje prirodne i kulturne baštine, te negovanje zavičajnog identiteta;
13) Saradnja sa obrazovnim, naučno-istraživačkim institucijama i organizacijama tehničke kulture, kao i sa preduzetnicima i privrednim društvima;
14) Podsticanje uključivanja građana i ostalih zainteresovanih strana u rad LAG-a;
15) Promocija volonterizma i poktretanje volonterskih akcija;
16) Razvijanje i unapređenje mreže partnerstva kroz povezivanje pojedinačnih nosilaca razvoja;
17) Promovisanje koncepta udruživanja subjekata razvoja u različite oblike organizovanja;
18) Otvaranje područja prema drugim teritorijama za razmenu i prenos iskustava kroz učestvovanje u relevantnim nacionalnim ili evropskim mrežama koje deluju u okviru ciljeva LAG-a;
19) Promovisanje koncepta održivnog razvoja primenom ruralnih i regionalih politika Evropske unije;
20) Izdavanje pisama preporuke članicama LAG-a i drugim subjektima sa LAG područja, za projekte koji su u skladu sa Strategijom područja;
21) Saradnja sa drugim LAG-ovima u zemlji i inostranstvu, kao i srodnim nacionalnim i međunarodnim organizacijama;
22) Saradnja sa lokalnom samoupravom koja deluje na LAG području, lokalnim javnim ustanovama i službama, kao i institucijama na regionalnom i nacionalnom nivou;
23) Organizovanje seminara, foruma, info dana za LAG članice, razvojne timove sa LAG područja i druge zainteresovane subjekte, ako i podela stručne literature i drugog edukativnog materijala;
24) Promocija interesa subjekata s aLAG područja na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou;
25) Izvršavanje ostalih poslvoa utvrđenih ovim Statutom, opštim aktima i odlukama organa LAG-a, a koji vode ostvarivanju ciljeva Udruženja.

Područja delovanja

U skladu sa ciljevima, područje delovanja LAG-a su:
1) Agro-ekonomija: poljoprivreda, turizam, energetika, socijalno preduzetništvo
2) Infrastruktura: razvoj ruralne infrastrukture (putevi, komunalna infrastruktura, škole, ambulante, domovi kulture i dr.)
3) Društvena odgovornost i aktivizam: promivisanje društvene solidarnosti, razvoj bolonterstva, podrška lokalnim inicijativama građana, edukacija i podrška učestvovanja građana i praćenju u zastupanju javnih politika od značaja za razvoj lokalne zajednice, podrška u učestvovanju građana u radu mesnih samouprava, razvoj civilnog društva, javno informisanje i mediji
4) Obrazovanje, nauka i istraživanje: saradnja sa naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama kroz transfer znanja i podrušku unapređenja konkurentnosti ruralne ekonomije, razvoj i promovisanje vaspitanja i obrazovanja (doživotno učenje i obrazovanje odraslih, razvoj preduzetničke kulture, vaninstitucionalno vaspitanje i obrazovanje, podrška obrazovanju dece i mladih s posebnim potrebama, vaspitanje i obrazovanje za zaštitu i promovisanje kulturno-istorijske baštine i nacionalnog identiteta, vaspitanje i obrazovanje za održivi razvoj, zdravog načina života i očuvanja prirode
5) Međunarodna saradnja: razvojna saradnja u obrazovanju, agro-ekonomiji, razvoju preduzetništva i zdrugarstva, rodne ravnopravnosti, smanjenja siromaštva, zaštite životne sredine i dr.
6) Održivi razvoj: razvoj ruralnog područja (edukacija za održivi razvoj ruralnog područja, planiranje razvoja ruralnog područja u skladu sa ”LEADER” pristupom, zaštita javnih dobara u ruralnom području, održivi privredni razvoj, razvoj društvenog kapitala, demografski razvoj, zaštita životne sredine)
7) Kulturna baština: zaštita, očuvanje i promovisanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine LAG područja.

Share.