Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati Poglavlje 22 – Regionalni razvoj i koordinacija strukturnih instrumenata i Međusektorska radna grupa za održivi razvoj, održala je događaj posvećen ulozi strategije pametne specijalizacije u stvaranju preduslova za održivi regionalni razvoj 19. maja 2022. godine.

Na poziv NKEU sastanku je prisustvovao predstavnik LAG “Srce Bačke” Bojan Kovač, koji je između ostalog istakao veću potrebu za uključivanje lokalnih akcionih grupa u sve segmente regionalnog razvoja i označio ulogu civilnog društva kao veoma značajnu u smislu pružanja podrške i pomoći državnim institucijama u regionalnom razvoju.

LEADER princip je dobar model podrške razvoju, ne samo u oblasti poljoprivrede, nego i u drugim oblastuma koje se tiču razvoja jedne sredine, a opština Kula i LAG “Srce Bačke” mogu da pudu primer dobre prakse saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora.