26.05.2021. u Beogradu održan je sastanak predstavnika delegacije Ministarstva poljoprivrede Francuske sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i predstavnicima Mreže Lokalnih akcionih grupa Srbije.
Mrežu LAG-ova predstavljali su Sandra Macura (LAG Fruška gora – Dunav) i Bojan Kovač (LAG Srce Bačke), predsednik Mreže.
Thibaut Guignard, predsednik LEADER mreže Francuske, Vincent Boulesteix i Marie-Luce Ghib predstavnici Ministarstva poljoprivrede Francuske sa ostalim članovima delegacije, preneli su iskustva Francuske u sprovođenju LEADER pristupa i formiranju i radu LAG-ova kao i trenutno stanje mera ruralnog razvoja u Evropskoj Uniji. Kako je gospodin Guignard naveo, Francuska je otpočela primenu LEADER pristupa 1993. godine, kada je osnovano 60 LAG-ova. Danas je 80% teritorije Francuske je pokriveno LAG-ovima, postoji 339 organizacija Lokalnih akcionih grupa čiji budžeti po ciklusu projektnog finsnsiranja iznose u proseku 3 miliona evra. Novac dobijen iz državnih i EU fondova LAG-ovi koriste za realizaciju projekata iz usvojenih Strategija koje su plod aktivnog učešća lokalnih aktera ruralne sredine.
Slobodan Živanović je ispred Ministarstva poljoprivrede predstavio trenutno stanje LEADER pristupa u Srbiji, naveo da je do sada formiran 21 LAG, čije su Lokalne strategije ruralnog razvoja ocenjene od strane Ministarstva, a da je država svojim programom mera podržala formiranje organizacija i izradu njihovih strategija.
Bojan Kovač, upoznao je prisutne da sedam LAG-ova u februaru ove godine formiralo Mrežu LAG-ova Srbije, čiji je cilj između ostalog i promocija LEADER pristupa u Srbiji i uključivanje što većeg broja lokalnih aktera u akcije ruralnog razvoja, te umrežavanje i saradnja javnog, privatnog i civilnog sektora. Iskustva Francuske, koja primenjuje LEADER gotovo trideset godina svakako će biti od velike pomoći srpskim LAG-ovima, a saradnja i povezivanje sa organizacijama u EU ceo proce može samo da pospeši i dodatno unapredi.
Ovaj sastanak je još jedan važan korak u pripremama za sprovođenje LEADER mere, čija je akreditacija planirana u okviru IPARD III programa.