Razvojni fond Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za likvidnost i nabavku obrtnih sredstava za privredu uz podršku Pokrajinske vlade radi smanjenja negativnih posledica prouzrokovanih pandemijom COVID -19. Pokrajinski sekretarijat za finansije je za ovu namenu opredelio iznos od 1.000.000.000,00 dinara. Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine. Osnovni uslov je da korisnik kredita u periodu od 15. 03. 2020. godine pa do isteka 3 meseca od puštanja sredstava u korišćenje ne smanjuje broj zaposlenih više od 10%.

Pravo učešća na konkursu imaju preduzetnici i pravna lica koja su razvrstana kao mikro ili malo pravno lice. Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Minimalni iznos kredita može biti 1.000.000 dinara, a najviši iznos za preduzetnike i mikro pravna lica do 5.000.000 dinara, a za mala pravna lica do 10.000.000 dinara.

Godišnja kamatna stopa iznosi 3%, od čega je 1% na teret korisnika kredita, a 2% refundira Pokrajinski sekretarijat za finansije.

Rok vraćanja kredita je do 36 meseci, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 12 meseci.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine.