Mera 9 – Tehnička pomoć omogućiće IPARD Upravljačkom telu uspešnije sprovođenje IPARD II Programa kroz organizaciju edukacija i informativnih kampanja, pripremu i distribuciju promotivnog materijala, dobijanje ekspertske pomoći i sl.