Na osnovu člana 40. Statuta Udruženja Lokalna akciona grupa „Srce Bačke“ Kula, Upravni odbor na svojoj 10. sednici 15.08.2019. donosi odluku o sazivanju Treće skupštine Udruženja Lokalna akciona grupa „Srce Bačke“ Kula.

Skupština će se održati 22.08.2019. sa početkom u 18 časova u prostorijama Lokalne akcione grupe „Srce Bačke“ Kula, ulica Maršala Tita 248-246 u Kuli.

Dnevni red:

1. Izmena i dopuna Statuta Udruđenja Lokalna akciona grupa “Srce Bačke” Kula

2. Donošenje akta o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora LAG “Srce Bačke” Kula

3. Izbor članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Grupe za planiranje i Komisije za odabir prioritetnih projekata LAG

4. Razno