Циљ и предмет овог конкурса јесу подизање техничко-технолошке опремљености пољопривредних газдинстава.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 133.108.869,00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције. За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције).

Преузмите:

Текст конкурса
Правилник
Образац пријаве
Извештај о наменском утрошку средстава