Lokalna akciona grupa „Srce Bačke“ Kula, učestvovala je na 86. međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu koji je održan od 11-17.05.2019.
Tokom sedam sajamskih dana svoje proizvode posredstvom LAG-a izložilo je pet članica, a predstavnici LAG-a prezentovali su realizovane projekte i rad i učestvovali na više seminara i konferencija organizovanih u toku sajma.
Proizvode su izložili Udruženje „Organic life“ Kula, Vinarija „Milisavljević“ Lipar, Udruženje „Eco Kula“ Kula, „Slatka Radionica“ Kula, i Udruženje žena „Ideja“ Kula.
Aktivno učešće na sajmu imali su Bojan Kovač, LAG-menadžer i Marija Pešić, koordinator LAG-a koji su učestvovali na Konferenciji o inovacijama u poljoprivredi, Konferenciji o zadrugarstvu i udruživanju i na Okruglom stolu u okviru projekta AGRINO. Takođe tokom sajma predstavnici LAG-a imali su više sastanaka i susreta sa organizacijama iz zemlje i inostranstva koje se bave ruralnim razvojem i sa predstavnicima lokalnih samouprava u kojima tek treba da se osnuju partnerstva po uzoru na LAG.

Lokalna akciona grupa “Srce Bačke” Kula je nevladino udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti održivog upravljanja ruralnim razvojem u skladu sa “LEADER” principima i CLLD ( Community led local development – Lokalni razvoj vođen zajednicom ) pristupom, sa krajnjim ciljem unapređenja kvaliteta života lokalnog stanovništva na području obuhvaćenom radom LAG-a. Ciljevi LAG-a su sprovođenje lokalne razvojne strategije ruralnog područja i unapređenje kvaliteta života lokalnog stanovništva. Ciljne grupe LAG-a su:
ruralno stanovništvo, deca, mladi, žene u ruralnom području, starija populacija, socijalno rizično stanovništvo, osobe sa posebnim potrebama, privredna društva, poljoprivredna gazdinstva, zdruge, lokalna i mesna samouprava, java i javno-komunalna preduzeća, obrazovne ustanove, ustanove kulture, zdravstvene ustanove, udruženja građana, civilni sektor.