Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао је Конкурс за доделу бесповратних средстава привредним друштава за куповину опреме. Циљ овог конкурса је додела бесповратних средстава за куповину опреме привредним друштвима чије се место регистрације, односно регистрована пословна јединица налази на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине и која реализују инвестициони пројекат на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине.

Предмет конкурса је куповина нове опреме неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, односно за почетак, унапређење или повећање обима производње чија нето набавна вредност не може бити нижа од 4.000.000,00 динарa без урачунатог ПДВ-а, зависних трошкова набавке, трошкова монтаже, пуштања у рад, трошкова обуке за коришћење, трошкова царињења и других зависних трошкова.

Опрема јесу машине, односно средства за производњу и обраду, намењена за професионалну употребу и у складу са природом делатности привредног друштва неопходна за реализацију инвестиционог пројекта. Опремом се сматра и производна линија коју чине више функционално недељивих машина, самосталних машина које заједнички чине јединствен производни процес као и специјализовани алати и делови специјализованих машина.

Опрема за чију куповину се бесповратна средства одобравају мора да буде нова.

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Конкурсу је 150.000.000,00 динара.

Конкурс је отворен од дана објављивања до 29. март 2019. године.

Додатне информације можете добити сваког радног дана у периоду  од 10.00 до 13.00 часова:

 021/487 4071   Олга Кнежевић и  021/487 4158   Огњен Допуђ

Конкурс, Образац пријаве са изјавама и Правилник о додели средстава можете преузети на сајту www.region.vojvodina.gov.rs