Organi

LAG SRCE BAČKE

Organi LAG-a su:

– Skupština LAG
– Upravni odbor
– Grupa za planiranje
– Komisija za odabir prioritetnih projekata
– Nadzorni odbor

Pored organa, radi ostvarivanja funkcije, ciljeva i zadataka, LAG ima i pomoćna tela i radno angažovana lica i to:

– LAG menadžer
– druga radno angažovana lica

Skupština:

Skupština je najviši organ LAG-a i čine je svi članovi LAG-a.
(Položaj i način rada uređen je Statutom, čl. 33-36.)

Upravni odbor:

Upravni odbor je izvršni organ LAG-a koji obavlja stručno-operativne poslove radi sprovoženja ciljeva LAG-a.
Upravni odbor ima 7 članova koje bira i razrešava Skupština.
(Položaj i način rada uređen je Statutom čl. 37-46.)

Predsednik Upravnog odbora LAG i zakonski zastupnik: Petar Pejin iz Sivca (Pejin Systems doo, Sivac – PRIVATNI SEKTOR)

Zamenik predsednika Upravnog odbora LAG: Radenko Šimun iz Bačkog Dobrog Polja (O.Š. 20. oktobar Vrbas – JAVNI SEKTOR)

Članovi Upravnog odbora LAG:

Slavica Katona iz Ruskog Krstura (Udruženje žene “Bajka”, Ruski Krstur – CIVILNI SEKTOR)
Erika Proroković Iz Kule ( Udruženje ljubitelja zdrave hrane i zdravog načina života “Eko-Kula”, Kula – CIVILNI SEKTOR),
Karolina Ese iz Kule (Udruženje “Organic life” – Centar za promociju i edukaciju, Kula – CIVILNI SEKTOR) ,
Stevan Samočeta iz Kucure (“Kucursko udružene mladih – KUM”, Kucura – CIVILNI SEKTOR)
Vladimir Stanković iz Crvenke (Turistička organizacija opštine Kula – JAVNI SEKTOR)

Lag menadžer:

LAG menaer je stručno lice koje je odgovorno za staranje o kvalitetnom operativnom rukovođenju LAG-a.
LAG menadžer vodi i organizuje administrativno i materijalno-finansijsko poslovanje LAG-a.
(Položaj i način rada uređen je Statutom čl.57-61.)

LAG menadžer je: Bojan Kovač, mast.pravnik iz Sombora

Grupa za planiranje:

Grupa za planiranje jeste organ LAG-a koji odobrava LSRR i potvrđuje da je izrađena u skladu sa pozitivnopravnim propisima Republike Srbije. Grupu za planiranje bira Skupština. Grupa za planiranje broji 3 člana.
(Položaj i način rada uređen je Statutom čl. 47-48.)

Članovi Grupe za planiranje su: Mirjana Đurić, Natalija Emejdi, Marijan Ivanov

Komisija za odabir prioritetnih projekata:

Komisija za odabir prioritetnih projekata jeste organ LAG-a koji vrši izbor potencijalnih projekata kojima se ostvaruje cilj LSRR. Komisiju bira Skupština . Komisija broji 5 članova. (Položaj i način rada uređen je Statutom čl. 49-50)

Komisiju čine: Dragana Žekić, Ljubica Njaradi, Mirjana Koprivica, Đorđije Popović, Marko Košutić