Organi

Organi LAG-a su:

-Skupština LAG
-Upravni odbor
-Grupa za planiranje
-Komisija za odabir prioritetnih projekata
-Nadzorni odbor
Pored organa, radi ostvarivanja funkcije, ciljeva i zadataka, LAG ima i pomoćna tela i radno angažovana lica i to:
-LAG menadžer
-druga radno angažovana lica

Skupština: 

Skupština je najviši organ LAG-a i čine je svi članovi LAG-a
(Položaj i način rada uređen je Statutom, čl. 33-36.)

Upravni odbor:

Upravni odbor je izvršni organ LAG-a koji obavlja stručno-operativne poslove radi sprovoženja ciljeva LAG-a. Upravni odbor ima 7 članova koje bira i razrešava Skupština. (Položaj i način rada uređen je Statutom čl. 37-46.)
 
Predsednik Upravnog odbora LAG i zakonski zastupnik Petar Pejin iz Sivca (Pejin Systems doo, Sivac – PRIVATNI SEKTOR)
 
Zamenik predsednika Upravnog odbora LAG: Radenko Šimun iz Bačkog Dobrog Polja (O.Š. 20. oktobar  Vrbas – JAVNI SEKTOR)
 
Članovi Upravnog odbora LAG: 
Slavica Katona iz Ruskog Krstura (Udruženje žene “Bajka”, Ruski Krstur – CIVILNI SEKTOR)
 Erika Proroković Iz Kule ( Udruženje ljubitelja zdrave hrane i zdravog načina života “Eko-Kula”, Kula – CIVILNI SEKTOR),
Karolina Ese iz Kule (Udruženje “Organic life” – Centar za promociju i edukaciju, Kula – CIVILNI SEKTOR)  ,
Stevan Samočeta iz Kucure (“Kucursko udružene mladih – KUM”, Kucura – CIVILNI SEKTOR)
Vladimir Stanković iz Crvenke (Turistička organizacija opštine Kula – JAVNI SEKTOR)
 
LAG menadžer :
LAG menaer je stručno lice koje je odgovorno za staranje o kvalitetnom operativnom rukovođenju LAG-a. LAG menadžer vodi i organizuje administrativno i materijalno-finansijsko poslovanje LAG-a.  (Položaj i način rada uređen je Statutom čl.57-61.)
LAG menadžer je Bojan Kovač, mast.pravnik iz Sombora
Grupa za planiranje:
Grupa za planiranje jeste organ LAG-a koji odobrava LSRR i potvrđuje da je izrađena u skladu sa pozitivnopravnim propisima Republike Srbije. Grupu za planiranje bira Skupština. Grupa za planiranje broji 3 člana. (Položaj i način rada uređen je Statutom čl. 47-48.)
Članovi Grupe za planiranje su: Mirjana Đurić, Natalija Emejdi, Marijan Ivanov
Komisija za odabir prioritetnih projekata:
Komisija za odabir prioritetnih projekata jeste organ LAG-a koji vrši izbor potencijalnih projekata kojima se ostvaruje cilj LSRR. Komisiju bira Skupština . Komisija broji 5 članova. (Položaj i način rada uređen je Statutom čl. 49-50)
Komisiju čine: Dragana Žekić, Ljubica Njaradi, Mirjana Koprivica, Đorđije Popović, Marko Košutić